ภาพรวมองค์กรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
สถานะเมื่อ

ภาพรวม 6 108
ยุทธศาสตร์ที่ 1 1 5
ยุทธศาสตร์ที่ 2 3 35
ยุทธศาสตร์ที่ 3 3 21
ยุทธศาสตร์ที่ 4 3 15
ยุทธศาสตร์ที่ 5 1 1
ยุทธศาสตร์ที่ 6 4 31
แผนงาน + แผนเงิน
แผนงาน
แผนเงิน
line
bar